Voorwaarden

BELANGRIJK:
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.
Gebruik je deze website, dan aanvaard je de voorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van Hallmark Cards Nederland BV volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2009


Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hallmark
Hallmark Cards Nederland BV, een besloten vennootschap, kantoor houdende aan de Rietbaan 48, 2908 LP te Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Heerlen onder nummer 140327390000;

1.2 Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van Hallmark Cards Nederland BV

1.3 Product
Het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Hallmark en u door of via de Hallmark Webwinkel binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

1.4 Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Hallmark Cards BV en de consument het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Op alle overeenkomsten, nadere overeenkomsten, alsmede aanbiedingen, bestellingen, mededelingen die via de webshop van Hallmark (www.hallmark.nl/shop.aspx) gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.

2.2 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Hallmark worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Hallmark worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hallmark worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hallmark ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/ overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Hallmark zijn vrijblijvend en Hallmark behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Hallmark, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.3 Halmark behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Hallmark, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

4.4 Cliënt draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang.

4.5 Cliënt dient de vergoeding voor het aan te schaffen product en de Vervoersdienst vooraf te voldoen via een van de aangeboden betaalwijzen. Bestellingen worden pas door Hallmark uitgevoerd op het moment dat de betaling voldaan is.

4.6 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

4.7 De administratie van Hallmark geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Hallmark verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Hallmark verrichte leveringen. Hallmark erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.8 Hallmark behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

4.9 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Hallmark behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

4.10 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Hallmark opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waar producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 Hallmark stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. Hallmark is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.

5.4  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen na totstandkoming ervan conform artikel 3.2 door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Hallmark.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hallmark daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hallmark de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hallmark te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hallmark, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

8.5  Bij Hallmark ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hallmark binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 9.  Inschakeling van derden

Hallmark is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.
Artikel 10. Gebruik van adresgegevens en privacy

Hallmark hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Cliënten en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Cliënt akkoord met dit privacystatement.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hallmark verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hallmark geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Hallmark collectie, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Hallmark of aan Hallmark gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallmark Cards en/of haar licentiegevers.
12.3 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
12.4 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.
12.5 Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met:
Hallmark Cards Nederland B.V.
Postbus 10
2900 AA Capelle a/d IJssel

Artikel 13. Bestellingen/ communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hallmark, dan wel tussen Hallmark en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hallmark, is Hallmark niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hallmark.

Artikel 14. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hallmark in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hallmark gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hallmark kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u aan Hallmark schriftelijk opgave doet van een adres, is Hallmark gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Hallmark schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door Hallmark gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hallmark deze Voorwaarden soepel toepast.

15.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hallmark in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hallmark vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4 Hallmark is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Klantenservice

16.1 Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Hallmark Cadeaushop
p/a zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein

E-mail: klantenservice@hallmark.nl

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Rotterdam bevoegd om van dat geschil kennis te nemen. Het staat ons echter vrij om een andere volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde burgerlijke rechter aan te zoeken.

  • Betaal met iDeal
  • Betaal met CreditCard
  • Betaal met PayPal
  • Betaal via Bankoverschrijving